Umowa Społeczna 2009-2011 PDF
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 listopada 2008 13:40
UMOWA SPOŁECZNA 2009-2011

Zawarta pomiędzy Związkami Zawodowymi

a

Zarządem TP S.A.

I CEL

1. W związku w rosnącą presją otoczenia zewnętrznego dla prowadzonej działalności, w tym także spodziewanych negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego, a także koniecznością dostosowania organizacji Firmy do zmieniających sie potrzeb klenta, strona związkowa i pracodawca zgodnie postanowili zawrzeć niniejszą UmowęSpołeczną celem zwiększenia osłon finansowych ponad te wynikające z PUZP dla odchodzących z TP S.A. pracowników.

2. Strony Umowy deklarują chęć takiego kształtowania stosunków pracy w Firmie, aby umożliwić pracownikom świadome podejmowanie decyzji dotyczących kariery zawodowej w dłuższej perspektywie czasu z uwzględnieniem możliwości pogłębienia czy zmiany kompetencji w oparciu o oferowane przez Firmę programy szkoleniowe, doradztwo w Centrum Rozwoju Kompetencji, programy alokacyjne dla tych, którzy będą podejmować pracę poza miejscem zamieszkania a także pakiety osłonowe dla tych, którzy zdecydowaliby się na kontynuowanie kariery poza TP S.A.

3. Niniejsza Umowa nie zastępuje w żadnej mierze szczegółowych polityk lub porozumień (np. PUZP)

 

II RAMY UMOWY

Umowa Społeczna jest ofertą Zarządu TP globalnego podejścia do zgłaszanych przez związki zawodowe i pracowników postulatów, na które składają się:

- stworzenie możliwości regularnych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych

- określenie miejsca i roli mobilności wewnętrznej, skutecznych programów alokacyjnych dla różnych grup zawodowych, rekrutacji i outsourcingu w polityce zatrudnienia firmy

- umożliwienie długoletnim pracownikom firmy, którzy nie mogą dostosować swojego profilu zawodowego do zmieniających się potrzeb rynkowych - odejście z firmy za godziwym odszkodowaniem


1. Polityka zatrudnienia

Polityka zatrudnienia w TP będzie rozwijała się w następujących kierunkach:

a) Utrzymywanie udziału i wzmacnianie kompetencji zatrudnionych w funkcjach związanych bezpośrednio z generowaniem przychodu, jak i uczestniczących w procesie produkcji usług i obsługi klienta.

b) Dalszej profesjonalizacji i optymalizacji zatrudnienia, przede wszystkim w funkcjach stanowiących wsparcie dla operacji.

c)  Elastycznego stosowania umów na czas określony oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy tam, gdzie istnieją wątpliwości co do perspektywy istnienia stanowiska lub możliwości wypełnienia wakatu drogą rekrutacji wewnętrznej w dłuższym okresie czasu.
 

2. Stworzenie możliwości regularnych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych.
a) Podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dokonywane będą w oparciu o politykę wynagrodzeń Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach ustalonego dla każdej klasy stanowiska przedziału 70%-140% płacy środkowej, wyznaczonej na podstawie badań rynku pracy w Polsce.

b) Regularne podwyżki wynagrodzeń w latach 2009-2011 będą miały miejsce 1 czerwca każdego roku i będą dokonywane w oparciu o roczną ocenę pracownika (SKOR) czy inny system oceny rocznej.

c) Finansowanie podwyżek wynagrodzeń będzie następowało w miarę uwalniania środków finansowych w bieżących kosztach pracy płynących z realizacji programu odejść dobrowolnych.

d) wysokość środków finansowych przeznaczonych na podwyżki w 2009 r. wyniesie nie mniej niż 3% środków przeznaczonych na wynagrodzenia z umowy o pracę w miesiącu poprzedzającym moment przyznawania podwyżek. Podwyżki będą miały charakter indywidualny i będą realizowane w oparciu o zasady ustalone w polityce wynagrodzeń TP.
 

3. Określenie miejsca i roli mobilności wewnętrznej, rekrutacji i outsourcingu w polityce zatrudnienia firmy.

a) Zgodnie z założeniami Polityki Mobilności TP wspiera starania pracowników w zakresie zmiany ról zawodowych czy też stanowisk pracy. Obejmuje to działania Centrów Rozwoju Kompetencji w każdym regionie, w tym: analizę kompetencji kandydatów, serwis informacyjny, staże stanowiskowe oraz szkolenia adaptacyjne.

b) dla zwiększenia dostępności ofert pracy pracownicy mogą skorzystać z trzyletniego adaptacyjnego systemu wynagrodzeń oraz świadczeń alokacyjnych (finansowanie dojazdów lub kosztów wynajmu mieszkania ) według zasad obowiązujących aktualnie w TP.

c) TP zamierza kontynuować poszukiwania i rozwój talentów menedżerskich oraz kluczowych specjalistów osiągających najwyższe wyniki poprzez proces oceny rocznej SKOR, Przegląd Talentów, plan Sukcesji Kadry Kierowniczej, a także programy wymiany zagranicznej.

d) TP planuje wykorzystanie mobilności wewnętrznej jako głównego źródła pozyskiwania pracowników, w szczególności tam, gdzie zmiana stanowiska lub roli zawodowej nie wymaga długotrwałego, specjalistycznego przygotowania.

e) Zarządzana centralnie rekrutacja zewnętrzna skierowana będzie przede wszystkim na pozyskiwanie nowych kompetencji, a także do obsadzania wakatów, których nie można obsadzić drogą rekrutacji wewnętrznej.

f) Przy promocji lub rekrutacji na stanowiska kierownicze, pierwszeństwo będą mieć pracownicy TP. Dopiero w sytuacji, gdy nie ma dostatecznych kompetencji wewnętrznych stosowana będzie rekrutacja zewnętrzna. Orientacyjny stosunek obsady stanowisk kierowniczych metodą promocji wewnętrznej wobec rekrutacji zewnętrznej powinien wynosić 3 do 1.

g) Outsourcing pracowników (nie mylić z outsourcingiem procesów lub outsourcingiem części przedsiębiorstwa) będzie stosowany głównie do pokrywania sezonowego niedoboru pracowników (urlopy, itp.), akcji promocyjnych, a także na tych stanowiskach, gdzie zatrudnienie wysoko kwalifikowanych pracowników TP nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Outsourcing pracowników nie powinien być wiodącym kierunkiem polityki zatrudnienia i nie powinien przekraczać w skali globalnej 25% pracowników.

h) Rekrutacja zewnętrzna na kontrakty na czas nieokreślony nie przekroczy w skali rocznej 650 pracowników.

 

4. Umożliwienie długoletnim pracownikom firmy odejście z firmy za godziwym odszkodowaniem

a) W latach 2009-2011 z oferty odejścia dobrowolnego może skorzystać maksymalnie 4,9 tys. (cztery tysiące dziewięćset) pracowników.

b) Obszary (funkcje) objęte odejściami dobrowolnymi.

Oferta odejść dobrowolnych skierowana jest do pracowników objętych PUZP i dotyczy pracowników we wszystkich lokalizacjach geograficznych, w których umiejscowione są struktury organizacyjne TP.

Na lata 200-2011 oferta odejść dobrowolnych dotyczy pracowników zatrudnionych w:

- funkcji technika – ok. 19% odejść z tej funkcji,

- funkcji wsparcie – ok. 24% odejść z tej funkcji,

- pozostałe funkcje, w tym sprzedaż – ok. 18% odejść z funkcji,

w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2008 r.

c) Tryb zgłaszania wniosku o dobrowolne odejście:

Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron w ramach odejść dobrowolnych może złożyć pracownik o zakładowym stażu pracy powyżej 6 lat na dzień rozwiązania stosunku pracy.

d) Warunki odejść dobrowolnych.

1. Złożenie przez pracownika wniosku o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron w ramach odejść dobrowolnych.

2. Uzyskanie zgody przełożonego i przedstawiciela pracodawcy (HR) na odejście dobrowolne.

3. Określenie terminów składania wniosków o odejście dobrowolne oraz terminów rozwiązania umowy o pracę określi Członek Zarządu TP S.A. ds. Zasobów Ludzkich.

 
e) Uprawnienia osób odchodzących w ramach odejść dobrowolnych.

Odprawa pieniężna przewidziana w § 55 PUZP,

- wypłata uzależniona od zakładowego stażu pracy i indywidualnego wynagrodzenia pracownika, ale nie wyższego niż średnie wynagrodzenie pracowników objętych PUZP ostatniego dnia miesiąca roku poprzedniego.

do 10 lat - 4 miesięczne wynagrodzenie zasadnicze

10-20 lat - 8 miesięczne wynagrodzenie zasadnicze

20-25 lat - 12 miesięczne wynagrodzenie zasadnicze

Powyżej 25 lat - 15 miesięczne wynagrodzenie zasadnicze

Dodatkowe odszkodowanie w wysokości:

• 9 000 PLN dla odejść dobrowolnych w 2009 roku,

• 5 000 PLN dla odejść dobrowolnych w 2010 roku.

Jednocześnie pracownicy, którzy osiągną zakładowy staż pracy 20 lat lub dłuższy  w roku kalendarzowym, w którym zostanie rozwiązany stosunek pracy będą mieli  prawo do dodatkowego odszkodowania w wysokości 16 tysięcy złotych w przypadku rozwiązania stosunku pracy w ramach odejść dobrowolnych w okresie 2009-2011.

Nagroda jubileuszowa, jeśli prawo do niej przypada w okresie 12 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po wyłączeniu zasady proporcjonalności, o której mowa w art. 155(1) kodeksu pracy,

f) wypłata odkszodowań na rzecz pracownika z tytułu odejść dobrowolnych w latach 2008, 2009, 2010 oraz 2011 nastąpi  w ciągu 10 dni od rozwiązania stosunku pracy.

g) Zasady odejść dobrowolnych nie mają zastosowania do tzw. odejść naturalnych, wypowiedzeń z przyczyn dotyczących i nie dotyczących pracownika, a także rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52, 53, 55 k.p. oraz wygaśnięcia stosunku pracy.

h) Pracownicy odchodzący w ramach odejść dobrowolnych uzyskają pomoc od pracodawcy w zakresie nabycia autoprezentacji, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aktywnych sposobów poszukiwania pracy w okresie do 3 miesięcy od daty rozwiązania umowy o pracę.

4. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Społecznej 2009-2011 prawo do świadczeń alokacyjnych na rzecz pracowników TP S.A. będzie trwać 3 lata. prawo do świadczeń alokacyjnych będą przedłużone łącznie do trzech lat dla pracownika, który ma przyznane świadczenia alokacyjne w dniu wejścia w życie Umowy Społecznej 2009-2011 lub który w tym okresie nabędzie prawo i otrzyma świadczenia alokacyjne. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie alokacyjne (wypowiedzenie przez pracownika lub rezygnacja), pracownik jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanych środków pieniężnych w terminie 30 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy. W pozostałym zakresie będą obowiązywały dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń alokacyjnych wprowadzone w TP S.A.

 

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i zastepuje wcześniejsze ustalenia dokonane w tym zakresie  z zastrzeżeniami postanowien dotyczących terminu wypłaty odszkodowania z tytułu odejść dobrowolnych w 2008 roku, o których mowa w punkcie 4f, które wchodzą w życie z dniem podpisania niniejszej Umowy Społecznej.

 

III Ppostanowienia końcowe

Pracodawca będzie informował stronę związkową o realizacji programu odejść dobrowolnych w każdym roku kalendarzowym.

Warszawa, dnia 27.11.2008r.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK