Regulamin pracy 10 PDF
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2008 12:04
ROZDZIAŁ X

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 
§  62

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.


§  63

1.  Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

2. Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności:

1)  organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

3)  zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

4) egzekwować przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów o ochronie przeciwpożarowej, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

5)  kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,

6)  zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej niezbędne do stosowania na określonych stanowiskach pracy,

7) zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

8)  informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

9)  zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, rejestrować i usuwać nieprawidłowości,

10) zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

11)  zapewnić pracownikom wyposażenie stanowiska pracy w niezbędne materiały i narzędzia

12) utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewniać okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bhp.


§  64

Obowiązki osób kierujących pracownikami oraz obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określone są przepisami prawa pracy.


§  65

1. Wszyscy pracownicy podlegają profilaktycznym badaniom lekarskim na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Bezpośredni przełożony nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

 
§  66

1.  Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają instruktażowi wstępnemu ogólnemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2.  Zapoznanie się z treścią instruktażu wstępnego ogólnego z zakresu bhp oraz szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

3.  Szczegółowe zasady szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy regulują odrębne przepisy.

4.   W trakcie szkolenia wstępnego ogólnego z zakresu bhp pracownicy informowani są o istocie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

5.   Kierownicy komórek organizacyjnych informują podległych pracowników o ryzyku zawodowym na ich stanowiskach pracy.

6.  Po zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy pracownicy podpisują  "Karty oceny ryzyka zawodowego", które kierownicy komórek organizacyjnych przekazują do komórek obsługi kadrowej celem włączenia do akt osobowych.


§  67

1.    Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, zgodnie z "Tabelą przydziału odzieży roboczej
i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej", która stanowi załącznik nr 5 oraz na  zasadach określonych w załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu Pracy.

2.    Przełożonemu nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

3.    Pranie, konserwację, naprawę, odpylanie, odkażanie oraz wymianę zużytej odzieży roboczej dokonuje się na zasadach określonych w załączniku nr6 do niniejszego Regulaminu Pracy.

4.    Pracownikom zapewniane są środki higieny osobistej w ilości i na zasadach ustalonych w załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu Pracy.


§ 68

1.  W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpie­czeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

2.  Jeżeli powstrzymanie się od wykonania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

3. Za czas powstrzymania się od wykonania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 - 2 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

5. Wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej zawiera załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
 

§ 69

1. Prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego powinny być wykonywane, przez co najmniej 2 osoby w celu zapewnienia asekuracji.

2. Rodzaje prac, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.

3. Wykaz - stanowiska pracy, na których pracownicy wykonują prace w warunkach uprawniających do otrzymywania dodatku określonego w § 50 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawiera załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.


§ 70

1.  Na wniosek pracownika, bezpośredni przełożony może udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy dla załatwienia spraw osobistych w godzinach pracy, bez prawa do wynagrodzenia za czas tego zwolnienia.

2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia z zastrzeżeniem, że czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK