Regulamin pracy 09 PDF
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2008 12:02
ROZDZIAŁ IX

KARY PORZĄDKOWE
 
 
§ 57

Naruszeniem przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i p.poż. jest w szczególności:

1)     niewykonywanie obowiązków pracowniczych, poleceń przełożonych lub wykonywanie ich bez należytej staranności,

2)     nieprzybycie do pracy, spóźnianie się lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwionej przyczyny,

3)     zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy,

4)       wykazywanie obraźliwego i lekceważącego stosunku wobec przełożonego, podwładnego i współpracowników,

5)     stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy lub miejscu pracy,

6)     stawienie się do pracy w stanie wskazującym na działanie narkotyków bądź innych środków odurzających lub ich spożywanie w czasie pracy lub w miejscu pracy,

7)     palenie tytoniu w miejscu do tego niewyznaczonym,

8)     nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

9)     naruszenie obowiązujących u pracodawcy przepisów dotyczących zachowania tajemnicy służbowej.


§ 58

1.      Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności, pracodawca może zastosować:

1)       karę upomnienia,

2)       karę nagany.

2.      Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - może być zastosowana kara pieniężna.

3.      Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń o których mowa w §  42 niniejszego Regulaminu.

4.      Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.


§ 59

1.      Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

2.      Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

3.      Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

4.      O zastosowanej karze należy  poinformować pracownika na piśmie, wskazując:

-        rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,

-        datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia

-        oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

5.      Odpis zawiadomienia o zastosowanej karze przechowuje się w aktach osobowych pracownika do czasu uznania kary za niebyłą.


§ 60

1.      Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.

2.      Pracodawca obowiązany jest do rozpatrzenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od jego wniesienia, po uprzednim zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

3.      Nie odrzucenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 2, uważa się za uwzględnienie sprzeciwu.

4.      Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

5.      W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowania kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca obowiązany jest zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.


§ 61

1.      Udzielone pracownikowi kary uważa się za niebyłe, po upływie jednego roku nienagannej pracy.

2.      Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji zawodowej, uznać karę za niebyłą przed upływem terminu określonego w ust. 1.

3.      Kara ulega zatarciu, również w przypadku uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd orzeczenia o uchyleniu kary.
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK