Regulamin pracy 07 PDF
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2008 11:58
ROZDZIAŁ VII

DYSCYPLINA PRACY, ZASADY USPRAWIEDLIWIANA NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIEŃ W PRACY
 
 
§ 43

1. Przyjście do pracy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności, która znajduje się w miejscu wskazanym przez Pracodawcę. W przypadku stosowania elektronicznej metody rejestracji czasu pracy stosuje się zasady właściwe dla tej metody.

2. Za sporządzanie list obecności i kart ewidencji czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy odpowiedzialni są przełożeni pracowników.
3. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, i nie później niż w terminie do 2-ego dnia roboczego następnego miesiąca, listy obecności oraz karty ewidencji czasu pracy przekazywane są do właściwej komórki kadrowej.

4.  Harmonogramy czasu pracy, przekazywane są do właściwej komórki kadrowej, niezwłocznie po podaniu ich do wiadomości pracowników i nie później niż do 3-ego dnia roboczego miesiąca, na który są ustalane.


§ 44

Za dyscyplinę pracy pracowników odpowiedzialni są ich bezpośredni przełożeni.


§ 45

1.  O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej, pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego.

2.  Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu, o którym mowa w art.167(2) k.p., najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, bezpośredniemu przełożonemu.

3.  Pracownik obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy, zawiadomić telefonicznie, listownie lub przez osobę trzecią, bezpośredniego przełożonego bądź osobę prowadzącą sprawy kadrowe o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania. W przypadku zawiadomienia drogą pocztową za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

4. Pracownik jest obowiązany przedstawić dokument usprawiedliwiający nieobecność w pracy najpóźniej pierwszego dnia po ustaniu przyczyny nieobecności w pracy, z uwzględnieniem ust.5.

5.   W przypadku braku dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność, uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwione należy do kompetencji pracodawcy i następuje po zapoznaniu się z opinią bezpośredniego przełożonego pracownika.

6.   W razie nieobecności w pracy w związku z:

a)  niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,

b) chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki,

pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność dostarczając osobie prowadzącej sprawy kadrowe zaświadczenie lekarskie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niezachowanie 7- dniowego terminu powoduje obniżenie o 25% zasiłku chorobowego przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.

7.   Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana na liście obecności oraz w karcie ewidencji czasu pracy odpowiednim symbolem.


§ 46

1. Pracownicy, którzy w danym dniu spóźnili się do pracy, winni przedstawić bezpośredniemu przełożonemu usprawiedliwienie lub odpowiedni dokument (zaświadczenie lekarskie, wezwanie itp.).

2.  Decyzję o uznaniu spóźnienia pracownika za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione, podejmuje bezpośredni przełożony.

3. Spóźnienie uznane za usprawiedliwione powinno być odpracowane w terminie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym.

4. W przypadku uznania spóźnienia za nieusprawiedliwione mogą mieć zastosowanie kary przewidziane w § 57 Regulaminu Pracy.


§ 47

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1)   zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,

2)  decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,

3)  oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,

4)    imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,

5)  oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin,

6)     inne sposoby przewidziane przez przepisy ogólnie obowiązujące.

 
§ 48

Przed upływem czasu pracy nie wolno opuszczać miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego, chyba, że zezwalają na to przepisy prawa oraz sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa.


§ 49

Opuszczenie miejsca pracy w wyznaczonych godzinach pracy powinno być odnotowane w "Książce wyjść w godzinach służbowych" znajdującej się  w miejscach, w których znajdują się listy obecności.


§ 50

1.  Każdy pracownik po zakończeniu pracy jest obowiązany uporządkować swoje stanowisko pracy  oraz zabezpieczyć powierzone mu narzędzia, maszyny, sprzęt, dokumenty i pieczęcie.

2.  Pracownik opuszczający pomieszczenie jako ostatni zobowiązany jest:
1) zamknąć wszystkie drzwi i okna,
2) zabezpieczyć klucze do pomieszczenia, zgodnie z przyjętymi zasadami.


§ 51

Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych.
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK