Regulamin pracy 06 PDF
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2008 11:54
ROZDZIAŁ VI

 WYPŁATA WYNAGRODZENIA
 
 
§ 39

1.      Wypłata wynagrodzenia za pracę dokonywana jest „z dołu” raz w miesiącu, nie później niż w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, z uwzględnieniem ust.2 i 3.

2.      Premia wypłacana jest w terminach określonych w regulaminie premiowania pracowników  Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

3.      Wypłaty ruchomych składników wynagrodzenia dokonywane są nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

4.      Nagrodę jubileuszową wypłaca się pracownikowi w dniu, w którym nabył do niej uprawnienie.

5.      Wypłaty wynagrodzenia oraz zasiłków chorobowych za dni niezdolności do pracy z powodu choroby dokonuje się w terminach wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1


§ 40

1.      Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego pisemnie upoważnionej w kasach Telekomunikacji Polskiej, w następujących miejscach:

-      Warszawa, ul. Twarda 18

2.      Wynagrodzenie na pisemny wniosek pracownika może być przekazywane na konto osobiste pracownika w banku przez niego wskazanym lub przekazem pocztowym na jego adres zamieszkania, w takim czasie, który zagwarantuje pobranie wynagrodzenia w terminie określonym w  § 39 ust.1.

3.      W razie przemijającej przeszkody np. choroby, z powodu, której pracownik nie może osobiście odebrać wynagrodzenia, współmałżonek pracownika pozostający z nim we wspólnym pożyciu może podjąć wynagrodzenie pracownika, jeżeli pracownik nie złożył pisemnego sprzeciwu, co do dokonywania wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka (art. 29 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz.59 ze zm.]).


§ 41

1.      Pracodawca obowiązany jest do przekazywania pracownikowi indywidualnych comiesięcznych odcinków płacowych z dokonanych wypłat z wyszczególnieniem naliczonych składników wynagrodzenia oraz dokonanych rodzajów potrąceń.

2.      Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia pracownikowi do wglądu jego dokumentacji płacowej.

3.      Pracodawca ma obowiązek wydania druku RMUA na żądanie pracownika.


§ 42

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu należności określone w kodeksie pracy w wysokościach i na zasadach tam wskazanych.
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK