Regulamin pracy 03 PDF
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2008 11:48
ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW


§ 7

Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności:

1)     sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2)     stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli są one zgodne z przepisami prawa pracy, PUZP oraz umową o pracę, w tym dokumentami określającymi zadania pracownika,

3)     przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

4)     przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustalonego w nim porządku wewnętrznego oraz  innych przepisów,

5)     przestrzeganie wewnętrznych aktów normatywnych, w tym w szczególności postanowień Kodeksu Etyki Telekomunikacji Polskiej S.A.,

6)     przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

7)     dbanie o dobro pracodawcy i ochronę jego mienia,

8)     zachowanie w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub  organizacyjnych, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami u pracodawcy,

9)     przestrzeganie u pracodawcy tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

10)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

11)  dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy,

12)  należyte zabezpieczanie, po zakończeniu pracy, narzędzi pracy, nad którymi pracodawca powierzył mu pieczę i własnego stanowiska pracy

13)  niezwłoczne powiadamianie przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu oraz ostrzeganie współpracowników, a także innych osób o grożącym im niebezpieczeństwie.


§  8

Pracownicy zobowiązani są do stosowania się do zasad identyfikacji pracowników obowiązujących u pracodawcy.


§ 9

1.    W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z pracodawcą i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

2.    W przypadku nie rozliczenia się z pobranych materiałów, narzędzi i innych środków, powierzonych przez pracodawcę, pracownik zobowiązany do rozliczenia się, ponosi odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w kodeksie pracy.


§ 10

Pracownikowi przysługują w szczególności uprawnienia do:

1)   zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami

2)   terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,

3)   jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków oraz  w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4)   wykonywania pracy w warunkach zgodnych z przepisami i zasadami bhp

5)   tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników.


§ 11

Zabrania się pracownikom:

1)   wnoszenia alkoholu i niedozwolonych przez prawo środków odurzających oraz ich spożywania w miejscu i czasie pracy oraz stawiania się do pracy w stanie po ich spożyciu,

2)   palenia tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych, nie spełniających kryteriów,  o których mowa w odrębnych przepisach,

3)   nieuzasadnionego opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego,

4)   posługiwania się maszynami i urządzeniami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności,

5)   samowolnego demontowania części maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich naprawy bez stosownego upoważnienia,

6)   samowolnego usuwania osłon, zabezpieczeń maszyn, urządzeń i narzędzi, czyszczenia i naprawiania maszyn i aparatów będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym,

7)   wynoszenia z zakładu pracy narzędzi, części zamiennych i innych materiałów stanowiących własność Pracodawcy, bez zgody przełożonego.

 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK