Regulamin pracy 02 PDF
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2008 11:44
ROZDZIAŁ II

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY
 

§ 5

1.  Pracodawca jest obowiązany stosować przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, aktów wykonawczych do tych ustaw oraz postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Telekomunikacji Polskiej S.A. i innych zakładowych przepisów prawa pracy.

2.  Pracodawca obowiązany jest w szczególności:

1)     szanować godność i inne dobra osobiste pracownika,

2)     zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z ich podstawowymi uprawnieniami,

3)     zapewnić pracownikom wykonywanie pracy zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę,

4)     organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy - przez przydzielenie zadań określonych w zakresie obowiązków i dopuszczenie do pracy,

5)     organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,

6)     przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,

7)     zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

8)     terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

9)     ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

10)  zaspakajać, w miarę posiadanych środków socjalne, kulturalne potrzeby pracowników,

11)  stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

12)  prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

13) kształtować kontakty pracownicze w zgodzie z zasadami współżycia społecznego, w tym zasadą koleżeństwa,

14)  przeciwdziałać mobbingowi tj. działaniom lub zachowaniom dotyczącym pracownika lub skierowanym przeciwko pracownikowi, polegającym na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującym lub mającym na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników,

15)  udzielać pracownikom urlopu wypoczynkowego, zgodnie z przyjętym na dany rok planem urlopów, który pracodawca ustala biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy;

16)  udostępniać pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu stanowiący załącznik 1 do niniejszego Regulaminu,

17)  informować pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy,

18)  niezwłocznie wydawać pracownikom świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.


§ 6

Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:

1)   korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,

2)   wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego, a także umową o pracę,

3)   określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami oraz ich egzekwowania w ramach uprawnień kierowniczych wobec pracowników.
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK