Regulamin pracy - wstęp PDF
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2008 11:39
REGULAMIN PRACY

dla Telekomunikacji Polskiej S.A.

z siedzibą w Warszawie
 

SIPS REŚCI

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

II. Prawa i OBOWIĄZKI PRACODAWCY

III. Prawa i OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

IV. ORGANIZACJA PRACY

V. czas pracy

VI. wypłatA wynagrodzenia

VII.  DYSCYPLINA PRACY, ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIEŃ W PRACY

VIII. OCHRONA PRACY KOBIET

IX. KARY PORZĄDKOWE

X. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki do  Regulaminu Pracy Telekomunikacji Polskiej S.A. - z siedzibą w Warszawie

 

1.      Przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu

2a. Wykaz komórek i stanowisk pracy dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia pracujących, w skróconym czasie pracy - przeciętnie 31 godzin i 30 minut,

2b. Wykaz komórek i stanowisk pracy dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia pracujących, w skróconym czasie pracy - przeciętnie 36 godzin i 30 minut,

3.   Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy pracujących w podstawowym systemie czasu pracy – praca zmianowa

4.  Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy pracujących w równoważnym systemie czasu pracy

5.   Tabela przydziału odzieży roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej

6.  Zasady przydzielania  i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Telekomunikacji Polskiej oraz normy przydziału środków utrzymania  higieny i stawki ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej

7.   Wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

8.   Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

9.   Wykaz – stanowiska pracy, na których pracownicy wykonują prace w warunkach uprawniających do otrzymywania dodatku określonego w § 50 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

 

 Na podstawie:

1)     art.104 § 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 1998r., nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),

2)     Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Telekomunikacji Polskiej Spółka Akcyjna zawartego w dniu 25 czerwca 1998r. z późniejszymi zmianami.
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK