ZMIANY w PUZP PDF
Wpisany przez w.korytowski   
piątek, 15 kwietnia 2016 11:34

8 kwietnia 2016 r. został zarejestrowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Protokół nr 8 do PUZP. Wchodzą, tym samym, w życie następujące zmiany:

• zmieniono zapisy dotyczące odpraw i odszkodowań dla pracowników, którymi rozwiązywany jest stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika - dzięki temu nie będzie pobierany podatek od wypłacanych kwot wyższych niż ustawowe odprawy – stanowiących teraz dodatkowe odszkodowania – wyższa będzie łączna kwota netto odprawy + odszkodowania do wypłaty dla pracownika – nowe zapisy dotyczą pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika, w roku 2016 i latach następnych.

 


 

 • wprowadzono rzeczowe nagrody jubileuszowe dla pracowników z 10-letnim stażem pracy,
 • wysokość nagrody jubileuszowej  naliczana od średniego wynagrodzenia  w spółce – korzystniejsza  dla ponad 58% pracowników spółki,
 • pracodawca zobowiązany jest zapewnić przejazd lub pokryć koszty przejazdu oraz jeżeli jest taka potrzeba pokryć koszty zakwaterowania, pracownikowi, który w umowie o pracę jako miejsce świadczenia pracy ma wskazany obszar większy niż miasto, a realizacja zadań powierzonych mu przez pracodawcę będzie dokonywana poza miejscem, w którym znajduje się jego stanowisko pracy.

Ponadto:

 • ustalono wprowadzenie do umów o pracę  zadań powierzonych pracownikowi przez pracodawcę w ramach stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony - w miejsce zakresu czynności pracownika,
 • odstąpiono od obowiązku konsultacji  wypowiedzeń umów o pracę z pracownikami – konsultacje będą kontynuowane z organizacjami związkowymi reprezentującymi pracownika,
 • dodano - w przypadku zgłoszenia przez organizację związkową umotywowanych zastrzeżeń zgodnie z zapisami PUZP, pracodawca wyśle pisemną odpowiedź,
 • zmieniono zasady uzgadniania systemu zadaniowego czasu pracy - wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych, dla których stosowany będzie system zadaniowego czasu pracy będzie określał regulamin pracy, a każdorazowe wprowadzenie wykazu będzie poprzedzone spotkaniem ze związkami zawodowymi w celu przedstawienia, przedyskutowania uzasadnienia oraz konsultacji wprowadzenia zadaniowego systemu czasu pracy i wykazu,
 • utrzymano 30-minutową przerwę na stanowiskach prowadzących bezpośrednią telefoniczną obsługę  klientów w call center, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 8 godzin,
 • utrzymano możliwość korzystania z ulgi przy przejazdach kolejowych - bez ograniczenia tylko do PKP,
 • utrzymano przez 5 lat wysokości wypłaty nagrody jubileuszowych na zasadach ustalonych w 2010 r.,
 • odprawy rentowo-emerytalne na dotychczasowym  poziomie - w wysokości wyżej nie określona w Kodeksie pracy - zostały utrzymane w Umowie Społecznej przez okres jej obowiązywania,
 • zmieniono zapisy dot. zniżek telekomunikacyjnych,
 • uaktualniono wykaz prac zaliczonych do poszczególnych stopni uciążliwości oraz prac szczególnie niebezpiecznych - zmniejszenie z 5 do 3 liczby stopni uciążliwości, połączenie prac, usuniecie prac już nie występujących w OPL, przyjęcie wyższych stawek dla połączonych  przedziałów,
 • zmieniono zasady premiowania, zgodnie z wcześniejszymi ustalaniami Zespołu premiowania.

Dodatkowo uzgodniono, po zgłoszeniu przez organizację związkową, objęcie pakietem alokacyjnym pracowników, którym zmienianie jest faktyczne miejsce wykonywania pracy powyżej 100 km, w sytuacji kiedy nie wiąże się to z koniecznością zmiany warunków umowy o pracy.

Uzgodniono gwarancję obowiązywania PUZP przez okres  kolejnych 5 lat. Podobne ustalenia dotyczą pracowników  OCS objętych Zasadami Układowymi.

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK