puzp12 PDF
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2008 11:02
Rozdział XII

 Postanowienia końcowe

 
§  100.

 
1.    Układ może ulec rozwiązaniu za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, a jego termin przypada na koniec miesiąca kalendarzowego.

2.    Układ może ulec rozwiązaniu na mocy zgodnego oświadczenia woli stron w terminie przez nie ustalonym.
 

§ 101.

 
1.    Z zastrzeżeniem ust. 2 Układ wchodzi w życie po upływie tygodnia od dnia, w którym został on zarejestrowany.

2.    Postanowienia rozdziału o czasie pracy wchodzą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie Układu.

 
§ 102.

 

W sprawach nie uregulowanych w Układzie mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

 


Podpisy stron:

 

 

Strona związkowa:

 

 

- Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w imieniu której działa należycie umocowana mgr Elżbieta Pacuła, przewodnicząca Sekcji

   Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ

  „Solidarność”

 

 

- Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w  RP, w imieniu której działa należycie umocowany Jerzy Drozd, przewodniczący Federacji

  Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w RP i R. Kluba

 

 

- Rada Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji i Radiokomunikacji w  Polsce,  w imieniu której działa należycie umocowany Leonard Kajrenius, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji i Radiokomunikacji w Polsce,

 

 

- Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, w imieniu którego działa należycie umocowany mgr inż. Jerzy Wysokiński, sekretarz Krajowej Sekcji   Telekomunikacji Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

 

 

- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność’80”, w imieniu której działa należycie umocowany Kazimierz Sikora, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność 80”

 

 

-       Komisja Krajowa Związku Zawodowego „Kontra”, w imieniu której działa należycie umocowany Jacek Strzecha, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji Związku Zawodowego „Kontra”

 

 

- Prezydium Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w Polsce w imieniu którego działa należycie umocowany Marian Strugała, Przewodniczący Konfederacji i Alicja Chadzik Motylewska

 
    

   

Strona Pracodawcza:

 

 

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.

w imieniu którego działają należycie umocowani:

 

Prezes Zarządu TP S.A.

Marek Józefiak

 

 

 

Członek Zarządu TP S.A.

Jacek  Kałłaur

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK