puzp07 PDF
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2008 10:44
Rozdział VII.
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 
§ 62.

 
1.    W razie, gdy według oceny pracownika, warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, powiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

2.    W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oceny stanu bhp i stopnia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika albo stanu zagrożenia dla innych osób dokonuje niezwłocznie pracownik służby bhp w obecności właściwego społecznego inspektora pracy, a gdy nie działa on u danego pracodawcy - przedstawiciela reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Obecność społecznego inspektora pracy lub przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej nie jest konieczna, jeżeli żaden z nich nie może  niezwłocznie uczestniczyć w dokonaniu w.w. oceny.

3.    Ocena, o której mowa w ust. 2 formułowana jest wraz z uzasadnieniem na piśmie i dostarczana pracownikowi i jego przełożonemu, a także społecznemu inspektorowi pracy lub przedstawicielowi reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

4.    Jeżeli z dokonanej oceny wynika, iż powstrzymanie się od pracy było nieuzasadnione, pracownik jest obowiązany niezwłocznie przystąpić do wykonywania czynności zawodowych.

 

§ 63.

 
Pracodawca kieruje pracownika na okresowe badania lekarskie w godzinach pracy, chyba że jest to niemożliwe ze względu na system organizacji pracy właściwej placówki służby zdrowia.

 

§ 64.

 
1.    Pracodawca jest obowiązany - na podstawie orzeczenia lekarskiego - przenieść pracownika do innej odpowiedniej pracy, jeżeli stał się on niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej lub innego schorzenia spowodowanego warunkami pracy i nie został uznany za całkowicie lub częściowo niezdolnego do wykonywania pracy.

2.    Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy.
 

§ 65.
 

Pracownikowi wykonującemu w okresie zimowym prace na przestrzeni otwartej, związane z wysiłkiem fizycznym w sposób ciągły przez co najmniej 4 godziny w ciągu doby przysługuje posiłek profilaktyczny. Za okres zimowy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca.
 

§ 66.

 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno - sanitarne na zasadach i warunkach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

 
§ 67.

 
Pracodawca jest obowiązany wyposażyć pomieszczenia higieniczno - sanitarne      w odpowiednie środki i urządzenia, a w szczególności w dozowniki z mydłem, ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk oraz utrzymywać te urządzenia i pomieszczenia w należytym stanie.
 

§ 68.

 
Jeżeli pracodawca nie może zapewnić pracownikowi prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, za jego zgodą, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Przy ustalaniu ekwiwalentu należy brać pod uwagę ilość odzieży roboczej, jej rodzaj oraz stan jej zabrudzenia.

 
§ 69.

 
1.    Odzież i obuwie robocze używane są do upływu przewidzianego okresu ich użytkowania.

2.    Po upływie przewidywanego okresu użytkowania, odzież i obuwie robocze nie podlegają zwrotowi do magazynu.

3.    W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie inne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie zgodnie z ustalonymi normami.

4.    Jeżeli utrata lub zniszczenie przedmiotów, o których mowa w ust. 3 nastąpiło   z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części ich wartości z uwzględnieniem art. 119 i 122 k.p. Kwotę tę pracodawca może obniżyć, jeżeli uzasadniają to okoliczności utraty lub zniszczenia.

 
§ 70.

 
Do środków ochrony indywidualnej zalicza się w szczególności: odzież ochronną, ochrony kończyn dolnych i górnych, a także ochrony głowy, oczu , twarzy, słuchu i układu oddechowego oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości i środki izolujące cały organizm.


§ 71.

 
Pracodawca jest obowiązany odsunąć lub nie dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla danego stanowiska lub pracy.

 
§ 72.

 
1.    Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych.

2.    Pracownik jest obowiązany utrzymywać w należytym stanie przydzielone mu środki ochrony indywidualnej.

 
§ 73.

 
Pracodawca, niezależnie od zobowiązań wynikających z ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów, jest obowiązany zaopatrywać pracowników w napoje chłodzące w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień - bez względu na temperaturę otoczenia.

 

 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK