Wniosek o stypendium NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 kwietnia 2009 00:00
Wniosek (ankieta) o przyznanie stypendium NSZZ „Solidarność”1. Dane osobowe:

Imię i nazwisko: .................................................................................................

Data i miejsce urodzenia: ....................................................................................

Imiona rodziców: ..............................................................................................

PESEL ucznia: ....................................... NIP ucznia: ..........................................

Seria i numer dokumentu tożsamości (legit. szkolna lub dowód osobisty):

............................................................................

Adres domowy i telefon: ....................................................................................

......................................................................................................................

Adres szkoły i tel.: .............................................................................................

.......................................................................................................................

Klasa (ukończona): .............,

Profil kształcenia:................................................................................................

2. Uzasadnienie złożenia wniosku: zainteresowania i potrzeby w tym zakresie, wyniki
    nauczania:
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

Podpis ucznia-czytelny: .............................................................................


3. Informacje rodziców/opiekunów prawnych o sytuacji materialnej (ilość osób na utrzymaniu oraz stosowne zaświadczenie o dochodach brutto):

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

 
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych-czytelne: ....................................................

4. Opinia nauczyciela – wychowawcy (wraz z informacją, czy, a jeżeli tak, to jakie inne stypendia otrzymuje uczeń):       

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

Podpis wychowawcy-czytelny: ...............................................................................


5. Opinia – z odniesieniem do sytuacji materialnej ucznia – Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej) NSZZ „Solidarność” (nie Koła), do której należą rodzice/opiekunowie prawni (lub właściwego terytorialnie Oddziału Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”):    

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

Pieczątka KZ i tel., podpis-czytelny: ........................................................................


6. Ew. inne rekomendacje; np. właściwego terytorialnie Oddziału Zarządu Regionu, Sekcji branżowej, instytucji kulturalnych lub sportowych:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

Podpisy-czytelne, pieczątki: ...................................................................................

 

7. Decyzja Kapituły:...............................................................................................


Podpisy członków Kapituły: ....................................................................................


Załączniki:
-    Świadectwo ucznia z bieżącego roku szkolnego (ksero potwierdzone przez szkołę!),

-    Inne .............................................................................................................

 

 

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK