Fundusz stypendialny NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 kwietnia 2009 02:00
Regulamin
Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” przy Zarządzie Regionu Gdańskiego


1.    Przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” powołuje się Fundusz Stypendialny im. NSZZ „Solidarność”.

2.    Celem utworzenia „Funduszu” jest pomoc w uzyskaniu wysokiego poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych przez młodzież z niezamożnych rodzin.

3.    Za realizację zadań organizacyjnych związanych z „Funduszem” odpowiedzialna jest Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego: Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pod. 118, tel: 308-44-22, tel./fax 305-71-72), email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4.    Środki gromadzone na koncie „Funduszu” pochodzą z darowizn przekazywanych przez różne struktury NSZZ „Solidarność”, a także zapisów, darowizn, dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych, ze zbiórek publicznych. Środki niewykorzystane w danym roku - przechodzą na rok następny. Są one gromadzone na koncie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: 50 1160 2202 0000 0000 8934 4082 oraz informacją, kto wpłaca. 

5.    Środki z „Funduszu” są przede wszystkim przeznaczone dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, profilowanych, techników - w systemie dziennym).

6.    Pierwszeństwo w otrzymaniu środków z „Funduszu” ma uczeń, którego jeden z rodziców (lub opiekunów prawnych) jest członkiem NSZZ „Solidarność” a miejscem jego stałego zamieszkania jest teren województwa pomorskiego.

7.    Decydujący wpływ w przyznaniu środków z „Funduszu” będą miały:
a.    wyraźnie ukierunkowane uzdolnienia: naukowe, artystyczne, sportowe – poświadczone bardzo dobrymi ocenami w tej dziedzinie na świadectwie szkolnym i innymi osiągnięciami,
b.    osiągane wyniki nauczania (średnia – powinna być nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania),
c.    trudna sytuacja materialna ucznia,
d.    wykazane konkretne potrzeby (koszty dojazdu, zakup podręczników, pomocy naukowych, finansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia),

8.    Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium musi wypełnić wniosek oraz złożyć kopię świadectwa ukończenia klasy w bieżącym roku. Nie będą rozpatrywane wnioski wypełnione niezgodnie z załączoną ankietą.

9.    Wniosek potwierdzający trudne warunki materialne i potrzeby ucznia wypełniają także:
a.    Rodzice/opiekunowie prawni,
b.    Wychowawca klasy,
c.    Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, wywiązująca się ze statutowych zadań związku, do której należy jeden z rodziców,
d.    ew. inne opinie; np. Oddziału Zarządu Regionu, Sekcji branżowej, instytucji kulturalnych lub sportowych, członków Kapituły.

10.    Decyzje o podziale i przyznaniu środków podejmuje kapituła „Funduszu” w składzie: Wojciech Książek (przewodniczący Kapituły), Stefan Gawroński, Krystyna Bojahr. Decyzje Kapituły są ostateczne.

11.    Prawo zgłaszania propozycji zmian do regulaminu mają wszyscy darczyńcy Funduszu.

12.     Stypendia będą przyznawane podczas obchodów kolejnych rocznic Sierpnia ’80.

13.    Stypendia będą wypłacane (w gotówce lub w formie rzeczowej), w wysokości ustalanej corocznie przez kapitułę Funduszu.

14.    Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać (złożyć) na adres: Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 118, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium”, do dnia 31 lipca danego roku.


Gdańsk, 6 kwietnia 2009 r.

 

 

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ

SKPT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

czasopismo
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Karta GROSIK